Neke od prinovljenih publikacija u 2021.

JOVANOVIĆ, Milorad, 1941-
Tehnologija livenja i zavarivanja / Milorad Jovanović, Vukić Lazić. – Kragujevac : Fakultet inženjerskih nauka, 2015 (Kragujevac : Skver). – XX, 604 str. : ilustr. ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Kragujevcu. – Tiraž 500. – Rečnik zavarivačkih termina: str. 576-587. – Bibliografija: str. [569]-573. – Registar.

ISBN 978-86-6335-011-3 (broš.)

1. Lazić, Vukić, 1957- [autor]
a) Livarstvo b) Zavarivanje – Tehnologija
621.791(075.8)
621.74(075.8)

COBISS.SR-ID 216056076

KUROSE, James F.
Umrežavanje računara : od vrha ka dnu / James F. Kurose, Keith W. Ross ; prevod 7. izdanja [Milan D. Milošević]. – Beograd : CET : Računarski fakultet, 2018 (Beograd : Pekograf). – XXVI, 822 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Computer Networking. – Slike autora. – Tiraž 1.000. – O autorima: str. III. – Bibliografija: str. 741-782. – Registar.

ISBN 978-86-7991-398-2 (CET)

1. Ross, Keith W., 1956- [autor]
a) Računarske mreže
004.7(075.8)

COBISS.SR-ID 260106252

POPOVIĆ, Ivan T., 1971-
Digitalna elektronika : zbornik rešenih problema / Ivan Popović. – Beograd : Akademska misao : Elektrotehnički fakultet, 2006 (Beograd : Planeta print). – 256 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 250. – Bibliografija: str. [257].

ISBN 86-7466-256-0 (broš.)

a) Digitalna elektronika – Vežbe
621.37/.38(075.8)(076)
004.312/.315(075.8)(076)
UBBG: TehDh3

COBISS.SR-ID 133914636

PONJAVIĆ, Milan, 1967-
Zbirka rešenih zadataka iz osnova digitalne elektronike / Milan Ponjavić, Vladimir Rajović, Lazar Karbunar. – Beograd : Akademska misao : Elektrotehnički fakultet, 2006 (Beograd : Planeta print). – 1 knj. (razl. pag.) : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 300. – Bibliografija na kraju teksta.

ISBN 86-7466-258-7 (broš.)

1. Rajović, Vladimir, 1976- [autor] 2. Karbunar, Lazar [autor], 1979-
a) Digitalna elektronika – Zadaci
621.37/.38(075.8)(076)
004.312/.315(075.8)(076)
UBBG: TehDh3

COBISS.SR-ID 133918988

PRICE, Mark J.
C# 8.0 i .NET Core 3.0 : moderno međuplatformsko programiranje / Mark J. Price ; prevod 4. izdanja [Slavica Prudkov]. – 1. izd. – Beograd : Kompjuter Biblioteka, 2020 (Zemun : Pekograf). – XXXIII, 781 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Kompjuter biblioteka ; br. knj. 524)

Prevod dela: C# 8.0 and .NET Core 3.0. – Tiraž 500. – Registar.

ISBN 978-86-7310-547-5

a) Programski jezik “C#” b) Objektno orijentisano programiranje — .NET tehnologija
004.432.2C#
004.42.045:004.738.1

COBISS.SR-ID 283230220

MARINKOVIĆ, Dragan M., 1972-
Programabilni logički kontroleri : uvod u programiranje i primenu / Dragan M. Marinković. – 2. dopunjeno izd. – Beograd : Mikro knjiga, 2017 (Beograd : Mikro knjiga). – VII, 181 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 500. – Registar.

ISBN 978-86-7555-422-6 (broš.)

a) Programabilni logički kontoleri
004.384

COBISS.SR-ID 253601548

CHINNATHAMBI, Kirupa
Naučite React / Kirupa Činatambi ; prevod Jasmina Đorđević. – 2. izd. / prevod 2. izdanja Jasmina Đorđević. – Beograd : Mikro knjiga, cop. 2018 (Beograd : Mikro knjiga). – X, 286 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Learning React. – Tiraž 500. – O autoru: str. [XI]. – Spisak termina korišćenih u knjizi: str. 267. – Registar. – Sadržaj. – Sadržaj Upoznajte React ; Izgradnja prve aplikacije u Reactu ; Komponente u Reactu ; Stilovi u Reactu ; Pravljenje složenih komponenata ; Prenošenje svojstava ; Upoznajte JSX…. još jednom ; Rad sa stanjima u Reactu ; Od podatka do korisničkog okruženja u React ; Događaj u Reactu ; Životni ciklus komponente ; Pristupanje DOM elementima u Reactu ; Jednostavno podešavanje u Reactovog razvojnog okruženja ; Rad sa spoljnim podacima ; Pravljenje aplikacija za listu obaveza ; Izbegavanje nepotrebnog iscrtavanja u Reactu ; Pravljenje jednostranične aplikacije u Reacttu pomoću React Routera ; Uvod u Reduxa ; Korišćenje Reduxa sa Reactom

ISBN 978-86-7555-427-1 (broš.)

a) Web prezentacije — Programiranje b) Aplikativni program “React”
004.42:004.738.12
004.42REACT

COBISS.SR-ID 267654924

NAGY, Zsolt
Osnove veštačke inteligencije i mašinskog učenja / Zsolt Nagy ; [prevod Slavica Prudkov]. – 1. izd. – Beograd : Kompjuter biblioteka, 2019 (Zemun : Pekograf). – XV, 310 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Kompjuter biblioteka ; br. knj. 521)

Prevod dela: Artificial Intelligence and Machine Learning Fundamentals. – Tiraž 500. – O autoru: str. XII. – Registar.

ISBN 978-86-7310-544-4 (broš.)

a) Veštačka inteligencija b) Mašinsko učenje
004.8
COBISS.SR-ID 280424204

BLAGOJEVIĆ, Ivan A., 1971-
Возила и животна средина / Иван Благојевић, Саша Митић. – Београд : Машински факултет, 2017 (Београд : Планета принт). – 286 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 100. – Библиографија уз свако поглавље.

ISBN 978-86-7083-944-1 (брош.)

1. Mitić, Saša R., 1966- [autor]
a) Motorna vozila b) Motorna vozila — Životna sredina
629.33(075.8)
502/504:629.33(075.8)

COBISS.SR-ID 247548940

INDUSTRIJSKA robotika
Industrijska robotika / Branislav Borovac … [et al.]. – Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2017 (Novi Sad : FTN, Grafički centar GRID). – 246 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Edicija “Tehničke nauke-udžbenici” ; 624)

Tiraž 150. – Bibliografija: str. 246.

ISBN 978-86-7892-900-7 (broš.)

1. Borovac, Branislav, 1951- [autor]
a) Industrijska robotika
007.52:62-52(075.8)
62-1/-9

COBISS.SR-ID 312258311

NIKAČEVIĆ, Nikola, 1976-
Osnovi automatskog upravljanja : priručnik za vežbe / Nikola Nikačević, Menka Petkovska. – 2. neizmenjeno izd. – Beograd : Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta, 2016 (Beograd : Razvojno-istraživački centar grafičkog inženjerstva TMF). – V, 114 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Beogradu. – Tiraž 300. – Bibliografija: str. 125

ISBN 978-86-7401-306-9 (broš.)

1. Petkovska, Menka, 1957- [autor]
a) Aplikativni program “MATLAB” — Vežbe b) Sistemi automatskog upravljanja – Vežbe
004.42MATLAB(075.8)(076)
681.5.01(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 223314700