DRUGI KONKURSNI ROK – UPIS NA OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE

KONKURS
za upis studenata u prvu godinu
OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA
za školsku 2020/2021. godinu

  • DRUGI KONKURSNI ROK

 

Naziv studijskog programa:                          Budžet       Plaćaju školarinu
Kompjuterski mašinski sistemi:                          5                       30
Industrijsko inženjerstvo:                                     7                       20
Energetska efikasnost i čista energija:               8                       30
VJ Kompjuterski mašinski sistemi:                    0                       30
Ukupno:                                                                    20                   110

– 03. 09. 2020, 04. 09. 2020. i 07. 09. 2020. godine – prijavljivanje kandidata od 10 do 14č;
– 08. 09. 2020. godine – polaganje klasifikacionog ispita u 11 časova;
– 09. 09. 2020. godine – objavljivanje jedinstvene rang liste;
– 11. 09. 2020. godine – objavljivanje konačne rang liste;
– 14. 09. 2020. i 15. 09. 2020. godine – upis primljenih kandidata od 10 do 14č.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose:
• overene kopije svih svedočanstava srednje škole, kao i overenu kopiju diplome o stečenom srednjem obrazovanju;
• izvod iz matične knjige rođenih (kopija);
• uverenje o državljanstvu (kopija);
• dokaz o uplati naknade na ime troškova polaganja klasifikacionog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara na žiro račun Škole;

Primljeni kandidati prilikom upisa podnose:
• originalna svedočanstva svih razreda srednje škole, kao i originalnu diplomu o stečenom srednjem obrazovanju;
• izvod iz matične knjige rođenih (original);
• uverenje o državljanstvu (original);
• dve fotografije formata 3,5 cm 4,5 cm i
• dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa u iznosu od 5.200,00 dinara na žiro račun Škole.

Školarina za jednu godinu studija iznosi 52.000,00 dinara i može se uplatiti u tri rate.
Sve uplate se vrše preko žiro računa: 840-2054666-92.