ШОТРА, Душан, 1948-
Машински елементи 1 / Душан Шотра. – Београд : Висока техничка школа струковних студија, 2016 (Београд : Висока техничка школа струковних студија). – 197 стр. : илустр. ; 25 cm

Тираж 250. – Библиографија: стр. 197.

ISBN 978-86-86691-64-4
621.81(075.8)

COBISS.SR-ID 220833804

 

 

ШОТРА, Душан, 1948-
Машински елементи 2 / Душан Шотра. – Београд : Висока техничка школа струковних студија, 2016 (Београд : Висока техничка школа струковних студија). – 133 стр. : илустр. ; 25 cm

Тираж 250. – Библиографија: стр. 131.

ISBN 978-86-86691-65-1
621.81(075.8)

COBISS.SR-ID 220834828

 

 

KARASTOJKOVIĆ, Zoran, 1951-
Површинска заштита метала / Зоран Карастојковић. – Београд : Висока техничка школа струковних студија, 2016 (Београд : Висока техничка школа струковних студија). – VIII, 215 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 200. – Библиографија: стр. 214-215.

ISBN 978-86-86691-70-5 (брош.)
620.197:669(075.8)
621.793/.794(075.8)
667.63(075.8)

COBISS.SR-ID 223822348

 

 

ЖИВКОВИЋ, Драган, 1953-
Хидраулика и пнеуматика / Драган Живковић. – Београд : Висока техничка школа струковних студија, 2016 (Београд : Висока техничка школа струковних студија). – 254 стр. : илустр. ; 25 cm

Tираж 200. – Библиографија: стр. 251-254.

ISBN 978-86-86691-63-7
532/533(075.8)
621.5/.6(075.8)

COBISS.SR-ID 220832524

 

 

ПОПОВИЋ, Радивој С., 1951-
Интегрално управљање квалитетом / Радивој С. Поповић, Весна Шотра. – Нови Београд : Висока техничка школа струковних студија, 2016 (Нови Београд : Висока техничка школа струковних студија). – 265 стр. : граф. прикази, табеле ; 25 cm

Тираж 200. – Напомене и библиографске референце уз текст. – Библиографија: стр. 253-255.

ISBN 978-86-86691-67-5
005.6

COBISS.SR-ID 220868620

 

 

ЖИВКОВИЋ, Драган, 1953-
Нове производне технологије / Драган Живковић, Весна Шотра. – Београд : Висока техничка школа струковних студија, 2016 (Београд : Висока техничка школа струковних студија). – 192 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 200. – Библиографија: стр. 189-192.

ISBN 978-86-86691-68-2
621.9.04:669
621.7.04:669

COBISS.SR-ID 223140364

 

 

ЖУЊАНИН, Радиша, 1953-
Отпорност материјала / Радиша Жуњанин, Мицко Лепојевић. – Београд : Висока техничка школа струковних студија, 2016 (Београд : Висока техничка школа струковних студија). – 221 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 200. – Библиографија: стр. 221.

ISBN 978-86-86691-69-9
539.3/.4(075.8)
624.04(075.8)

COBISS.SR-ID 223142412