TREĆI UPISNI ROK, OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE, ŠKOLSKA 2020/2021. GODINA

 

K O N K U R S – T R E Ć I   U P I S N I   R O K

Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd, Odsek: Kompjutersko – mašinsko inženjerstvo u prvu godinu osnovnih strukovnih studija za školsku 2020/2021. godinu upisuje studente na sledeće studijske programe:

STUDIJSKI PROGRAM                                   BUDžET                         SAMOFINANSIRANjE
Kompjuterski mašinski sistemi                            0                                                 24
Industrijsko inženjerstvo                                     0                                                  20
Energetska efikasnost i čista energija                 0                                                 27
VJ Kompjuterski mašinski sistemi                        –                                                 22
U K U P N O                                                         0                                                 93

 

– 24.09.2020. i 25.09.2020. godine – prijavljivanje kandidata od 10 do 13 časova;
– 28. 09.2020. godine – polaganje klasifikacionog ispita u 11 časova;
– 29.09.2020. godine – objavljivanje jedinstvene rang liste;
– 30.09.2020. godine – objavljivanje konačne rang liste;
– 30.09.2020. i 01.10.2020. godine – upis primljenih kandidata od 10 do 13 časova.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose:
• overene kopije svih svedočanstava srednje škole, kao i overenu kopiju diplome o stečenom srednjem obrazovanju;
• izvod iz matične knjige rođenih (kopija);
• uverenje o državljanstvu (kopija);
• dokaz o uplati naknade na ime troškova polaganja klasifikacionog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara na žiro račun Škole;

Primljeni kandidati prilikom upisa podnose:
• originalna svedočanstva svih razreda srednje škole, kao i originalnu diplomu o stečenom srednjem obrazovanju;
• izvod iz matične knjige rođenih (original);
• uverenje o državljanstvu (original);
• dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm i
• dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa u iznosu od 5.200,00 dinara na žiro račun Škole.

Školarina za jednu godinu studija iznosi 52.000,00 dinara i može se uplatiti u tri rate.
Sve uplate se vrše preko žiro računa: 840-2054666-92.