KONKURS – MASTER STUDIJE

Visoka tehnička škola strukovnih studija, Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 152a, objavljuje

 

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu master strukovnih studija za školsku 2019/2020. godinu

na studijskom programu Kompjuterski mašinski sistemi

U prvu godinu master strukovnih studija u školskoj 2019/2020. godini Škola upisuje 32 studenta.

Na master strukovne studije mogu se upisati lica koja imaju visoko obrazovanje stečeno na osnovnim studijama u polju tehničko – tehnoloških nauka sa ostvarenih najmanje 180 ESPB bodova.

Na master strukovne studije mogu se upisati i lica koja imaju visoko obrazovanje u okviru drugih polja ako polože ispite iz predmeta Tehničko crtanje, Mašinski elementi I, Mašinski elementi II i Mašinski sistemi po programu osnovnih studija Visoke tehničke škole škole strukovnih studija.

Na master strukovne strudije mogu se upisati i lica koja su završila studije po programima koji su važili pre donošenja Zakona o visokom obrazovanju 2005. godine, pod uslovom da je njihova diploma ekvivalentna najmanje diplomi osnovnih stukovnih studija.

Licima koja su završila specijalističke studije, ili deo specijalističkih studija, ili započeli master studije na drugoj visokoškolskoj ustanovi priznaju se ispiti ili deo ispita, ekvivalentnih studijskom programu master strukovnih studija.

Sprovođenje konkursa

  • prijavljivanje kandidata: od 23. do 30. 09. 2019. godine od 10:00 do 15:00 časova;
  • objavljivanje preliminarne rang liste prijavljenih kandidata: 02.10.2019. godine;
  • objavljivanje konačne rang liste prijavljenih kandidata: 04. 10. 2019. godine.

Kandidati prilikom prijavljivanja podnose originalna dokumenta (na uvid), kao i overene fotokopije. Kandidati su u obavezi da dostave:

  1. popunjenu prijavu na Konkurs koju priprema Škola,
  2. izvod iz matične knjige rođenih (original),
  3. overenu kopiju diplome prethodno stečenog obrazovanja.

Rang lista se sačinjava na osnovu uspeha prijavljenih kandidata u prethodnom obrazovanju. U slučaju istog broja bodova u prethodnom obrazovanju, prednost prilikom upisa imaju kandidati sa većim brojem stručnih radova, učešća u stručnim projektima i adekvatnog radnog iskustva, po navedenom redosledu.

Na preliminarnu rang listu kandidati mogu podneti prigovor direktoru Škole u roku od 24 (dvadeset i četiri) časa od dana objavljivanja liste na oglasnoj tabli ili internet stranici Škole. Direktor po prigovoru odlučuje u roku od 24 (dvadeset i četiri) časa od dana ulaganja  prigovora.

Upis se vrši na osnovu konačne rang liste.

Iznos školarine je 90.000 dinara i plaća se u 4 (četiri) rate.

Upis primljenih kandidata

Upis primljenih kandidata vrši će se 07. i 08. 10. 2019. godine od 10:00 do 16:00 časova.

Studenti koji su stekli pravo upisa podnose dodatnu dokumentaciju, i to:

  1. dve fotografije formata 3,5 cm ×4,5 cm,
  2. dva ŠV-20 obrasca (dobijaju se u Školi),
  3. dokaz o uplati na ime troškova upisa u iznosu od 5.200,00 dinara.

Sve uplate se vrše preko žiro računa: 840-2054666-92.

Kompletan dokumet može pogledati ovde