Način bodovanja kandidata i kriterijumi za upis na studijske programe Master strukovnih studija:

Rang lista prijavlјenih kandidata formira se na osnovu broja bodova koje su kandidati ostvarili u toku prethodnog školovanja i broja bodova koje su kandidati dobili za svoj pristupni rad.

Uspeh u prethodnom školovanju se boduje sa najviše 30 bodova (ukupna prosečna ocena pomnožena sa 3), a pristupni rad se boduje sa najviše 70 bodova.