Nastava za utorak, 24.03.2020.godine

Predavanja iz predmeta Otpornost materijala možete preuzeti ovde.

Predmetni nastavnik, dr Andreja Stefanović


Za nastavu iz predmeta Senzori i aktuatori profesorka dr Nada Ratković Kovačević preporučuje materijale, besplatno, a nada se i legalno dostupne preko Interneta, čiji nije ni autor ni vlasnik, na prvom mestu udžbenik [1] Profesora dr Mladena Popovića, Senzori i merenja, izdanje Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, Srpsko Sarajevo, iz 2004.Knjiga se može snimiti sa sledećeg linka, među materijalima za predmet Senzori u industriji, Katedre za električna merenja, Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu:

[1] Popović, M., Senzori i merenja, 4. izdanje, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Srpsko Sarajevo, 2004.

http://www.kelm.ftn.uns.ac.rs/literatura/si/pdf/Senzori_i_merenja_2004.pdf

(pristupano 18. 03. 2020.)

Iz Udžbenika [1] Senzori i merenja, Profesora dr M. Popovića, za deo gradiva Opšti stavovi o merenjima, analogni i digitalni oblik merne veličine, pročitati glavu 8 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE SENZORA (strane od 83 do 120) i glavu 14 DIGITALNI SENZORI (strane od 206 do 238).

Iz Udžbenika [1] Senzori i merenja, Profesora dr M. Popovića, za deo gradiva Merenje pomeranja i brzine: potenciometar, inkrementalni enkoder, apsolutni enkoder, rezolver, pročitati glavu

15 SENZORI LINEARNOG I UGAONOG POMERAJA (strane od 241 do 278).

Iz Udžbenika [1] Senzori i merenja, Profesora dr M. Popovića, za deo gradiva Uređaji za merenje brzine: tahogenerator, digitalni tahometar, pročitati glavu 16 SENZORI BRZINE I UBRZANJA (strane od 279 do 309).p

Za predmet Senzori i aktuatoru, za prvu polovinu semestra i za I kolokvijum je gradivo koje je stavljeno na sajt Škole u petak, 20.03.2020. godine i gradivo koje je stavljeno na sajt Škole 24.03.2020.godine.

Predmetni nastavnik, dr Nada Ratković Kovačević