Predmetni nastavnik: dr Milan Milutinović, dipl. inž, maš.
mmilutinovic@tehnikum.edu.rs

Materijal sa predavanja:

Samostalni zadatak: