OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE

Uslovi za upis

Upis u Odsek se sprovodi na osnovu Konkursa Akademije. Konkurs se raspisuje krajem maja tekuće školske godine, za narednu školsku godinu. Konkurs sadrži broj studenata koji se mogu upisati na svaki od studijskih programa. Broj studenata je ograničen brojem koji je dat u Dozvoli za rad. Pri konkurisanju, kandidat se opredeljuje za Studijski program. Detaljnije o studijskim programima mogu se naći u odeljku Studije. Pravo konkurisanja imaju lica koja su završila gimnaziju ili drugu odgovarajuću srednju školu u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju.

Pored broja kandidata koje će Odsek upisati, konkurs sadrži i termine za podnošenje dokumenata i polaganje prijemnog ispita.

Nakon objavljivanja konkursa, Odsek objavljuje dodatne informacije u vezi konkursa koje se prvenstveno odnose na vreme podnošenja dokumenata za prijem, održavanje prijemnog ispita, upisa kandidata, visine uplate za polaganje prijemnog ispita, iznosa školarine za studente koji plaćaju školovanje, i sl. Dodatne informacije se štampaju na formatu A4 i izdaju se za svaku godinu posebno i sastavni su deo Informatora za buduće studente.

Prijavljivanje na konkurs

Kandidati za upis na osnovne strukovne studije prijavljuju se preko studentske službe Odseka, pri čemu podnose na uvid originalna dokumenta, a uz popunjen obrazac Prijave na konkurs predaju fotokopije dokumenata i to:

 • Svedočanstva svih razreda srednje škole;
 • Diplomu o položenom završnom (maturskom) ispitu;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Prijavni list koji se preuzima sa šaltera studentske službe;
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 5.000 dinara. Uplate se vrše na sledeći način:

 • Uplatilac: ime i prezime kandidata
 • Primalac: Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd, Katarine Ambrozić 3
 • Tekući račun: 840-2118666-55
 • Svrha uplate: naknada za polaganje prijemnog ispita
 • Poziv na broj: 71-13-74212104

Kandidati pri prijavljivanju na konkurs navode studijski program (i modul) koji žele da upišu.

Polaganje prijemnog ispita

Prijemni ispit je izborni i polaže se test opšteg obrazovanja ili test iz matematike. Prijemni ispit održava se u prostorijama Odseka u danu kako je predviđeno konkursom. Raspored za polaganje prijemnog ispita po prostorijama objavljuje se dva dana pre polaganja prijemnog ispita.

Kandidati za polaganje prijemnog ispita treba sa sobom da ponesu ličnu kartu ili pasoš, da poseduju pribor za pisanje i da budu u predviđenoj prostoriji 30 minuta pre početka prijemnog ispita. Dežurni nastavnici na ispitu raspoređuju kandidate na mesta za rad i dele im testove i papir na kome će raditi iste.

Prijemni ispit traje dva sata i radi se bez korišćenja literature.

Način izbora kandidata

Za upis na Studijski program utvrđuje se redosled – rang lista kandidata na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Redosled – rang lista za upis utvrđuje se primenom sledećih merila:

 1. opšteg uspeha u srednjem obrazovanju (zbir prosečnih ocena iz sva četiri razreda množi se sa dva i tako dobijen broj je broj bodova po ovom merilu), kojim kandidat može da ostvari najmanje 16, a najviše 40 bodova i
 2. rezultata postignutog na prijemnom ispitu koji se vrednuje najviše sa 60 bodova.

Zbir bodova po datim merilima je najviše 100 i određuje mesto kandidata na rang listi. Kandidati koji se nalaze na rang listi i imaju najmanje 51 bod, mogu se upisati na studije o trošku budžeta, pod uslovom da se nalaze u okviru broja za koji je raspisan konkurs za upis od strane osnivača Akademije. Kandidati koji se nalaze na rang listi i imaju najmanje 30 bodova, mogu se upisati na studije kao studenti koji se sami finansiraju, ako se nalaze u okviru broja za koji je raspisan konkurs za upis.

Kandidat koji ukupno ima 51 – 100 bodova i na rang listi željenog studijskog programa nije u okviru kvote predviđene za studiranje o trošku budžeta biće rangiran i na rang listama drugih studijskih programa, ali iza kandidata kojima su ti studijski programi bili prva želja i koji imaju 51 – 100 bodova.

Kandidat koji ukupno ima 30 – 50 bodova rangira se i na rang listama drugih studijskih programa, ali iza kandidata kojima su ti studijski programi bili želja i koji imaju 30 – 50 bodova.

Upis primljenih kandidata

Upis primljenih kandidata obaviće se prema rasporedu koji se definiše pri objavljivanju rezultata konkursa.

Kandidati koji steknu pravo na upis, u Odsek podnose:

 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Dve identične fotografije 3.5 h 4.5 cm;
 • Svedočanstva svih razreda srednje škole i diplomu o položenom; završnom/maturskom ispitu (originalna dokumenta);
 • Potvrdu o izvršenoj uplati za troškove upisa od 4.000 dinara (svi studenti);
 • Dokaz o uplati prve rate školarine (za studente koji plaćaju školovanje);
 • Potvrdu o zaposlenju (kandidati koji su u radnom odnosu).

Pri upisu kandidati dobijaju indekse i ŠV-20 obrasce neophodne za upis.

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs ne vraćaju se.

Naknada za troškove upisa iznosi 4.000 dinara. Uplate se vrše na sledeći način:

 • Uplatilac: ime i prezime kandidata
 • Primalac: Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd, Katarine Ambrozić 3
 • Tekući račun: 840-2118666-55
 • Svrha uplate: naknada za troškove upisa
 • Poziv na broj: 68-13-74212105

Plaćanje školarine

Iznos školarine za samofinansirajuće studente u školskoj 2021/2022. godini za osnovne strukovne studije na Odseku iznosi 66.000 din (za strane državljane 1000 €).

Školarina se može platiti u celosti pri upisu ili na rate, pri čemu prva rata iznosi 30% od ukupnog iznosa i plaća se pri upisu.

Uplate se vrše na sledeći način:

 • Uplatilac: ime i prezime kandidata
 • Primalac: Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd, Katarine Ambrozić 3
 • Tekući račun: 840-2118666-55
 • Svrha uplate: prva rata školarine za školsku godinu hhhh/hhhh ili školarina za školsku godinu hhhh/hhhh
 • Poziv na broj: 13

Napomena: u slučaju odustanka od upisa i u slučaju ispisa uplaćeni novac se ne vraća.

U slučaju plaćanja školarine u ratama ostatak školarine (70%) se plaća na isti tekući račun sa pozivom na broj koji je jedinstven za svakog studenta, a koji se može videti koristeći aplikaciju eStudent. Link i uputstvo za korišćenje aplikacije eStudent se mogu naći na sajtu Akademije i na sajtu Odseka.