MASTER STRUKOVNE STUDIJE

Pravo upisa

Uslov potreban za upis na master strukovne studije je prethodno stečeno više ili visoko obrazovanje iz odgovarajuće oblasti.

Prijavlјivanje na konkurs

Svi kandidati za upis na master studije se prijavlјuju na konkurs u toku septembra, 2021. u sedištu Akademije, Katarine Ambrozić 3 u kancelariji K2-3 kod pomoćnika sekretara Akademije.

Dokumenti za prijavu za master strukovne studije

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Diploma o stečenom višem ili visokom obrazovanju ili uverenje o diplomiranju, ako diploma još nije izdata
 • Potvrda o izvršenoj uplati troškova za polaganje prijemnog ispita. Iznos ove naknade je 5.000 dinara (za studijske programe iz tehničko-tehnoloških oblasti) ili 6.000 dinara (za studijske programe iz oblasti dizajna).
 • Dodatna dokumentacija, zavisno od studijskog programa. Spisak ove dokumentacije je dat u Informatoru u delu o specijalističkim i master studijama, kao i na veb stranama Odseka.

Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 5.000 dinara. Uplate se vrše na sledeći način:

 • Uplatilac: ime i prezime kandidata
 • Primalac: Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd, Katarine Ambrozić 3
 • Tekući račun: 840-2118666-55
 • Svrha uplate: naknada za polaganje prijemnog ispita
 • Poziv na broj: 74212104

Način izbora kandidata

Za master strukovne studije, rang lista kandidata za svaki studijski program se formira prema broju bodova, po kriterijumima datim na veb stranama odseka.

Učesnik konkursa koji smatra da redosled kandidata na rang listi nije utvrđen na način predviđen Konkursom, može uložiti žalbu rukovodiocu odseka. Rukovodilac odseka donosi odluku po žalbi najkasnije u roku od 3 dana od dana podnošenja žalbe i njegova odluka po žalbi je konačna. Način i termini podnošenja žalbi se objavlјuju istovremno uz objavu rezultata prijemnih ispita.

Nakon odlučivanja po prispelim žalbama, utvrđuje se i objavlјuje Konačna rang lista svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim Konkursom. Položaj, tj. redni broj kandidata na Konačnoj rang listi određuje da li je kandidat stekao uslov za upis u prvu godinu studija, kao i to da li će biti finansiran iz budžeta ili će plaćati školarinu (na master studijama svi studenti plaćaju školarinu).

Upis primlјenih kandidata

Upis primlјenih kandidata obaviće se prema rasporedu koji se definiše pri objavlјivanju rezultata konkursa. Primlјeni kandidati treba da podnesu sledeća dokumenta:

 • Izvod iz matične knjige rođenih (original);
 • Dva popunjena obrasca ŠV-20;
 • Indeks, sa popunjenim ličnim podacima;
 • Dve fotografije 3.5 h 4.5 cm;
 • Potvrdu o izvršenoj uplati za troškove upisa od 4.000 dinara (svi studenti);
 • Dokaz o uplati školarine.
 • Kandidati koji su u radnom odnosu treba da prilože i potvrdu o zaposlenju.

Pri upisu kandidati dobijaju indekse i ŠV-20 obrasce neophodne za upis.

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primlјeni na konkurs ne vraćaju se.

Naknada za troškove upisa iznosi 4.000 dinara. Uplate se vrše na sledeći način:

 • Uplatilac: ime i prezime kandidata
 • Primalac: Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd, Katarine Ambrozić 3
 • Tekući račun: 840-2118666-55
 • Svrha uplate: naknada za troškove upisa
 • Poziv na broj: 74212105

Plaćanje školarine

Iznos školarine za samofinansirajuće studente u školskoj 2021/2022. godini za master strukovne studije na Odseku iznosi 120.000 din (za strane državlјane 2000 €).

Školarina se može platiti u celosti pri upisu ili na rate, pri čemu prva rata iznosi 30% od ukupnog iznosa i plaća se pri upisu.

Uplate se vrše na sledeći način:

 • Uplatilac: ime i prezime kandidata
 • Primalac: Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd, Katarine Ambrozić 3
 • Tekući račun: 840-2118666-55
 • Svrha uplate: prva rata školarine za školsku godinu 2021/2022
 • Poziv na broj: 74212101

Napomena: u slučaju odustanka od upisa i u slučaju ispisa uplaćeni novac se ne vraća.

U slučaju plaćanja školarine u ratama ostatak školarine (70%) se plaća na isti tekući račun sa pozivom na broj koji je jedinstven za svakog studenta, a koji se može videti koristeći aplikaciju eStudent. Link i uputstvo za korišćenje aplikacije eStudent se mogu naći na sajtu Akademije i na sajtu Odseka.

Da bi se organizovala nastava na master strukovnim studijama, neophodno je da bude zadovolјen uslov minimalnog broja studenata i to:

 • minimum 10 upisanih studenata na studijski program;
 • minimum 5 upisanih studenata na modul studijskog programa;
 • minimum 5 prijavlјenih studenata za izborni predmet (ako se prijavi manje, student se upućuje na izborni predmet za koji se prijavilo 5 ili više studenata).