Otvoreni pristup podrazumeva da svaki korisnik koji ima pristup Internetu bilo gde u svetu ima pravo da čita, preuzima, čuva, štampa i koristi digitalni sadržaj radova objavljenih u otvorenom pristupu, sa jedinom obavezom da ih korektno citira.

Otvoreni pristup podrazumeva slobodan, neposredan i stalan onlajn pristup punom tekstu; dozvoljenu distribuciju i korišćenje sa jedinom obavezom da se korektno navede izvor informacija; priznavanje autorstva svim istraživačima; postavljanje radova u digitalne repozitorijume institucija ili u posebne repozitorijume za pojedine naučne oblasti.

  • DOISERBIA http://www.doiserbia.nb.rs/
  • DOAJ Directory of Open Access Journals http://doaj.org/
  • OpenDOAR Directory of Open Access Repositories http://www.opendoar.org/index.html
  • ROAR Registry of Open Access Repositories http://roar.eprints.org/
  • Google Scholar http://scholar.google.com/