Samofinansirajući studenti su pri upisu u obavezi da uplate prvu ratu od 30% iznosa školarine za prvu godinu. Uplata prve rate se vrši na sledeći način

Uplatilac: Ime i prezime kandidata
primalac: Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd, Katarine Ambrozić 3
tekući račun: 840-2118666-55
svrha uplate: prva rata školarine
poziv na broj: 12
NAPOMENA: u slučaju odustanka od upisa i u slučaju ispisa uplaćeni novac se ne vraća.

KREDITI ZA PLAĆANJE ŠKOLARINE

Za studente koji nisu u mogućnosti da drugu ratu uplate odjednom u celosti, Akademija je u saradnji sa Komercijalnom bankom omogućila da školarinu plaćaju putem povoljnih studentskih kredita. Studenti mogu koristiti studentske kredite za plaćanje školarine za narednu školsku godinu ili izmiriti dugovanja za tekuću školsku godinu. Kredit se izdaje na 12, 24 ili 36 rata, a može ga podići student ili član uže porodice (otac, majka, brat, sestra).

Spisak potrebne dokumentacije, kao i ostale informacije u vezi sa dobijanjem kredita se mogu dobiti u poslovnicama, kao i na veb strani Komercijalne banke.

Primer za ratu za školarinu za osnovne studije 

Ukupna školarina je 66.000,00 dinara. Nakon plaćanja 30% prilikom upisa (što iznosi 19.800,00 dinara), ostaje 46.200,00 dinara za koji iznos se podiže kredit.

Iznos kredita 90.300,00 RSD
Rok otplate 12 meseci
Mesečna rata 7.852,97 RSD
Troшkovi povlačenja izveшtaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
Troшkovi izdavanja 2 menice 100,00 RSD
Ukupan iznos koji korisnik treba da vrati sa kamatom 94.581,64 RSD

Primer za ratu za školarinu za master i specijalističke studije 

Ukupna školarina je 120.000,00 dinara. Nakon plaćanja 30% prilikom upisa

(što iznosi 36.000,00 dinara), ostaje 84.000,00 dinara za koji iznos se podiže kredit.

Iznos kredita 84. 000,00 RSD
Rok otplate 12 meseci
Mesečna rata 7.305,09 RSD
Troшkovi povlačenja izveшtaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
Troшkovi izdavanja 2 menice 100,00 RSD
Ukupan iznos koji korisnik treba da vrati sa kamatom 88.007,08 RSD