Za ispit je potrebno provežbati zadatke rađene na vežbama, uz koje preporučujem i sledeće zadatke sa Interneta:
  • Kapacitivne elemente u kolima jednosmerne struje
Capacitors in Series Example No1 i Capacitors in Series Example No2

sa adrese               http://www.electronics-tutorials.ws/capacitor/cap_6.html

Capacitors in Parallel Example No1 i Capacitors in Parallel Example No2

sa adrese               http://www.electronics-tutorials.ws/capacitor/cap_7.html

Napomena: smatrati da se radi o jednosmernim naponima i strujama. VT predstavlja napon na krajevima redne veze kondenzatora C1 i C2. Pri rešavanju zadatka obratiti pažnju da je količina elektriciteta Q na pojedinašnim kondenzatorima kada su napunjeni jednak.

·         Za jednosmerne struje primer

Kirchoffs Circuit Law Example No1“ iz teksta koji možete pronaći na adresi:

sa adrese         http://www.electronics-tutorials.ws/dccircuits/dcp_4.html

Preporučujem da uočene naponske konture radi preglednosti ekstrakujete i nacrtate zasebno, pa da po tom postavite odgovarajuće jednačine za napone.

·         Silu na pravolinijski provodnik sa strujom u homogenom magnetnom polju.  Izračunavanje sile u zavisnosti od ugla između provodnika i smera linija magnetne indukcije, dužine i magnetne indukcije.

Magnetism Example No1

Sa stranice:

http://www.electronics-tutorials.ws/electromagnetism/magnetism.html

Example 2:

http://www.usna.edu/EE/ee301/supplements/Linear%20Motors%20Supplement.pdf

Slajdovi od 41 do 46 u PowerPoint fajlu koji na Internetu možete naći pod nazivom:

L6 Lorentz force.ppt

Indukovanu elektromotornu silu u provodnoj konturi usled promenljivog fluksa

Inductor Example No1

Sa sajta            http://www.electronics-tutorials.ws/inductor/inductor.html

·        Naizmenične struje: primeri sa vežbi uz pomoć stranice:

http://www.electronics-tutorials.ws/category/accircuits

Elektronika

·         Tranzistor

NPN Transistor Example No 1

NPN Transistor Example No2

Sa stranice:             http://www.electronics-tutorials.ws/transistor/tran_2.html

Transistor as a Switch Example No2

Sa stranice: http://www.electronics-tutorials.ws/transistor/tran_4.html

Napomena: Što se tiče aktivnog režima treba očekivati zadatke u kojima je zadata struja kolektora u momentu prestanka ovog režima i ulaska tranzistora u zasićenje.  Tako ovu struju ne morate računati (mada se može  izračunati uz dovoljno podataka iz kolektorskog kola, uzimajući da  napon između kolektora i baze postane negativan, VCB < 0, odnosno napon između kolektora i emitera, VCE < VBE = 0,7V. Rađeno na vežbama!).

·         Operacioni pojačavač

Primeri sa stranice :

http://www.allaboutcircuits.com/textbook/semiconductors/chpt-8/divided-feedback/

Od naslova:          General gain scenario

Sa stranice:

http://www.radio-electronics.com/info/circuits/opamp_basics/operational-amplifier-gain.php

Desanka Orlić