Radno vreme: radnim danima od 08,00 do 16,00 časova
Kontakt: info@visokatehnicka.edu.rs

Služba za informacione-komunikacione tehnologije Odseka je posebna organizaciona jedinica, koja je formirana u cilju uspostavljanja, održavanja i unapređenja zajedničkog računarskog informacionog i komunikacionog sistema, kao savremene podrške nastavnim i naučnoistraživačkim aktivnostima Odseka. Odsek poseduje preko 70 umreženih desktop i laptop računara, a nalaze se u informatičkom kabinetu, internet centru, CAD/CAM laboratoriji, biblioteci, nastavničkim kabinetima i kancelarijama službenika Odseka.

Služba za informacione-komunikacione tehnologije ima u svojoj nadležnosti sledeće funkcionalne sisteme škole:

– Interna računarska komunikaciona mrežu

– Javni pristup Internetu kroz računarsku mrežu škole

– WEB prezentacija škole

– Računarska oprema zajedničkih službi škole

– Računarska oprema nastavničkih kabineta

– Računarska oprema studentskih učionica i kabineta za informacione tehnologije

– Telefonska komunikaciona mreža

– Uređaj za evidentiranje prisustva na poslu

– Zajednička oprema za kopiranje, štampanje i skeniranje tehničke dokumentacije