Uputstvo za realizaciju Stručne prakse na osnovnim i specijalističkim strukovnim studijama

 1. Dnevnik stručne prakse se može kupiti u skriptarnici Odseka za mašinstvo, saobraćaj i inženjersto zaštite, ul. Nade Dimić 4, Zemun.
 2. U okviru Dnevnika stručne prakse se nalazi Uput za obavljanje stručne prakse (2 primerka). Uput (1. deo) se popunjava u dogovoru sa mentorom stručne prakse iz Akademije i overava u studentskoj službi na Odseku Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo (2 primerka). Od mentora stručne prakse iz Akademije student preuzima Program stručne prakse.
 3. U toku obavljanja stručne prakse, student vodi zabeleške u Dnevniku stručne prakse. Dnevnik stručne prakse se piše po danima sa opisom obavljenih poslova. Stručna praksa se obavlja u ukupnom trajanju od 90 sati.
 4. Tokom obavljanja Stručne prakse, studenta vodi mentor iz radne organizacije.
 5. Nakon obavljene Stručne prakse:
 • odgovorno lice u organizaciji popunjava i overava POTVRDU o obavljenoj stručnoj praksi u organizaciji (u okviru Uputa za obavljanje stručne prakse – deo).
 • Mentor iz radne organizacije popunjava Anketni list za mentora u organizaciji*.
 • Student popunjava Anketni list za studenta na praksi*.

*Napomena: Anketni list za mentora u organizaciji, kao i Anketni list za studenta na praksi se nalaze u okviru Dnevniku stručne prakse.

 1. Nakon obavljene Stručne prakse, student piše Elaborat stručne prakse i pri tome koristi zabeleške napravljene u Dnevniku stručne prakse. Prilikom izrade Elaborata stručne prakse student može da se konsultuje sa mentorom stručne prakse iz Akademije.
 2. Student prijavljuje Stručnu praksu u okviru perioda predviđenog za prijavu ispita za određeni ispitni rok.
 3. Student usmeno brani obavljenu Stručnu praksu u okviru ispitnog roka, u terminu predviđenom za Stručnu praksu. Pri tome, student mentoru iz Akademije dostavlja:
 • popunjen i overen Uput za obavljanje stručne prakse sa popunjenom i overenom POTVRDOM o obavljenoj stručnoj praksi u organizaciji (u okviru Uputa za obavljanje stručne prakse – deo).
 • Dnevnik stručne prakse (sa popunjenim Anketnim listom za mentora u organizaciji i Anketnim listom za studenta na praksi).
 • Napisan Elaborat stručne prakse.

Spisak mentora iz Akademije zaduženih za Stručnu praksu na osnovnim strukovnim studijama (OSS)

 1. studijski program Kompjuterski mašinski sistemi, modul Kompjuterizovani proizvodni sistemi: dr Andrijana Đurđević (adjurdjevic@atssb.edu.rs),
 2. studijski program Kompjuterski mašinski sistemi, modul Kompjutersko projektovanje i modeliranje: dr Danijela Živojinović (dzivojinovic@atssb.edu.rs),
 3. studijski program Industrijsko inženjerstvo: dr Đorđe Dihovični (djdihovicni@atssb.edu.rs),
 4. studijski program Energetska efikasnost i čista energija: mr Aleksandar Petković (apetkovic@atssb.edu.rs).

 

Mentor iz Akademije zadužen za Stručnu praksu na specijalističkim strukovnim studijama (SSS) za studijski program: Industrijsko inženjerstvo: dr Đorđe Dihovični (dihovicni@visokatehnicka.edu.rs).

 

Uputstvo za realizaciju Stručne prakse I (Stručna praksa II) na master strukovnim studijama

 1. Prilikom upućivanja studenta na Stručnu praksu I (Stručnu praksu II), potrebno je da student preuzme Uput za obavljanje stručne prakse (2 primerka) od mentora stručne prakse iz Akademije, kao i Program stručne prakse. Uput (1. deo) se popunjava u dogovoru sa mentorom stručne prakse iz Akademije i overava u studentskoj službi na Odseku Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo (2 primerka).
 2. U toku obavljanja stručne prakse, student vodi zabeleške o obavljenim poslovima u formi dnevnika stručne prakse po danima sa opisom obavljenih poslova. Stručna praksa I (Stručna praksa II) se obavlja u ukupnom trajanju od 90 sati.
 3. Tokom obavljanja Stručne prakse I (Stručne prakse II), studenta vodi mentor iz radne organizacije.
 4. Nakon obavljene Stručne prakse I (Stručne prakse II):
 • odgovorno lice u organizaciji popunjava i overava POTVRDU o obavljenoj Stručnoj praksi I (Stručnoj praksi II) u organizaciji (u okviru Uputa za obavljanje stručne prakse – deo).
 • Mentor iz radne organizacije popunjava Anketni list za mentora u organizaciji**.
 • Student popunjava Anketni list za studenta na praksi**.

**Napomena: Anketni list za mentora u organizaciji, kao i Anketni list za studenta na praksi student preuzima od mentora stručne prakse iz Akademije.

 1. Nakon obavljene Stručne prakse, student piše Elaborat stručne prakse i pri tome koristi zabeleške napravljene u dnevniku stručne prakse. Prilikom izrade Elaborata stručne prakse student može da se konsultuje sa mentorom stručne prakse iz Akademije.
 2. Student prijavljuje Stručnu praksu I (Stručnu praksu II) u okviru perioda predviđenog za prijavu ispita za određeni ispitni rok.
 3. Student usmeno brani obavljenu Stručnu praksu I (Stručnu praksu II) u okviru ispitnog roka, u terminu predviđenom za Stručnu praksu I (Stručnu praksu II). Pri tome, student mentoru iz Akademije dostavlja:
 • popunjen i overen Uput za obavljanje stručne prakse sa popunjenom i overenom POTVRDOM o obavljenoj stručnoj praksi u organizaciji (u okviru Uputa za obavljanje stručne prakse – deo).
 • Popunjen Anketni list za mentora u organizaciji i Anketni list za studenta na praksi.
 • Napisan Elaborat stručne prakse.

 

Spisak mentora iz Akademije zaduženih za stručne prakse na master strukovnim studijama (MSS):

 

Napomena: Dnevnici stručne prakse za Stručnu praksu I, tj. Stručnu prasku II ne mogu da budu isti.