Vaš istraživački rad treba da ima određenu strukturu i delove koji su međusobno logički povezani kako bi čitaocima bilo omogućeno da slede vaš tok misli, istraživanje procesa i razumevanje problema.

     Tehničko-strukturalni elementi seminarskog rada su: naslovna strana, sadržaj, popis ilustracija, tekst seminarskog rada koji se sastoji od uvoda, centralnog dela i zaključka, lista referenci i prilozi.

Elementi koji su potrebni za izradu zavšnog rada u Odseku dati su u tehničkom uputstvu.

     Struktura samog istraživačkog rada

Seminarski (i završni rad treba da bude podeljen na logična poglavlja i da sadrži uvod i zaključak. Poglavlja bi trebalo da odražavaju prirodu i faze vašeg istraživačkog rada. Trebalo bi da budu podeljena na odeljke i pododeljke sa odgovarajućim naslovima koji bi trebalo da jasno odražavaju ono što se izlaže u poglavljima, odeljcima i pododeljcima.

  • Uvodni deo bi trebalo da sadrži sledeće elemente: određivanje teze, to jest, osnovne ideje rada, koja takođe sadrži razloge za obradu teme, plan prezentacije materijala u tekstu, kao i osnovne zaključke, to jest, rezultate istraživanja koji se u radu predstavljaju. U uvodni deo rada takođe spadaju i podaci o prethodnim relevantnim materijalima vezanim za temu, kao i definicije pojmova (to jest, uvođenje relevantne stručne terminologije koja će biti korišćena u nastavku rada). Teorijski deo trebalo bi da sadrži sintezu bitnih ideja do kojih se došlo proučavanjem literature koja je objavljena o toj temi. Teorijski deo treba da pripremi temelje za naknadnu analizu.
  • Analitički deo rada treba da sadrži originalnu analizu i diskusiju o podacima koja ima veze sa temom istraživanja. Preporučljivo je ići od opšteg ka pojedinačnom i natrag, to jest, od opštih informacija vezanih za vašu temu ka specifičnim segmentima teme koje smatrate najrelevantijima za vašu argumentaciju, da biste na kraju centralnog dela ponovo generalizovali znanja i podatke koje ste prethodno naveli. 
  • Zaključni deo treba da sadrži pregled čitavog rada i diskusiju zaključaka imajući u vidu ciljeve rada.

 

Jezik i stil istraživačkih radova

Formalni akademski stil se jasno izdvaja izborom reči, frazama, oblikovanjem rečenične strukture, formiranjem pasusa, naglašavanjem posebnih misli i rezultata. Stil pisanja se usavršava sa iskustvom, čitanjem i pisanjem. Na njega utiču intelektualne sposobnosti, obrazovanje, opšta kultura, nauka u kojoj se stvara, leksička, gramatička, pravopisna i stilistička kultura. Lektorišite svoj rad kako biste postigli konciznost, jasnost i gramatičku i ortografsku tačnost. Konsultujte pravopisni priručnik srpskog jezika da biste ispravili greške i stilski doterali tekst. Izvršite korekturu kako samog teksta, tako i liste referenci. Na kraju, neka vam još neko izvrši korekturu rada zbog tehničkih i ortografskih grešaka, ispuštenih reči ili nejasnih konstrukcija.