Poštovane koleginice i kolege,

Kada pristupite svom e-student nalogu, najpre će se pojaviti obrazac ŠV20 koji je neophodno da popunite. Molim vas popunite tražene podatke. Nakon što to uradite, moći ćete da obavljate i druge radnje na e – nalogu.

POSTUPAK I TERMINI UPISA U ŠK. 2022/2023 . GODINU

Pošto se popuni obrazac ŠV20, na nalogu e-student studenti treba da izvrše BIRANJE PREDMETA (predmeti koje student upisuje u šk. 2022/2023 . godini)

Student bira najpre nepoložene ispite I godine studija, a potom nepoložene ispite iz viših godina studija.

Student ima pravo, ukoliko želi, da prilikom biranja IZBORNOG predmeta  zameni  izborni predmet u odnosu na onaj koji je slušao prethodne školske godine.

OBAVEZNI predmeti koje je student pratio u šk.2021/2022. godini  a koje nije položio i treba ponovo da ih upiše u šk.2022/2023. godini su  automatski štiklirani.

Ukoliko student ne želi ponovo da prati neke od njih , a može da ih ne upiše, biranje tih predmeta mora  pri upisu  napomenuti  Studentskoj službi.

Obavezni predmeti koje treba student prvi put da prati u šk.  2022/2023 . godini, treba da izabere.

Budžetski student može upisati predmete prethodnih i narednih godina studijskog programa, najviše do 72 ESPB boda, a samofinansirajući student može upisati predmete prethodnih i narednih godina studijskog programa, najviše do 90 ESPB bodova.

Školarina za šk. 2022/2023 . godinu se plaća srazmerno broju upisanih ESPB a u skladu sa Cenovnikom.

Nakon izvršenog biranja predmeta, potrebno je izvršiti uplatu školarine (za studente koji plaćaju školarinu), i tek pošto uplata bude vidljiva na stanju student u  studentsku  službu  OBAVEZNO donosi:

-INDEKS

-2 popunjena obrasca ŠV20

-2 popunjena Obrasca za upis predmeta/Izjava o načinu plaćanja.

VAŽNA NAPOMENA: Biranjem predmeta se  ne smatra  da je izvršen upis u šk. 2022/23 . godinu.  NEOPHODNO je studentskoj  službi  dostaviti  indeks i potrebne obrasce, radi overe upisa školske godine.

 

ŠKOLARINA Naknada za državljane RS Naknada za strane državljane
 

60 ESPB

 

1 ESPB

Osnovne studije 69.000,00 1.150,00 1.200,00 e
Specijalističke studije 126.000,00 2.100,00 1.700,00 e
Master studije 126.000,00 2.100,00 2.200,00 e

 

Samofinansirajući studenti školarinu plaćaju srazmerno upisanom broju ESPB bodova, odnosno srazmerno upisanom broju predmeta.

Studenti čije se školovanje finansira iz budžeta za ESPB bodove upisane preko 60 ESPB plaćaju školarinu srazmerno upisanom broju ESPB bodova.

Studenti kojima je na lični zahtev produžen rok za završetak studija (upisani školske 2016/2017. godine) plaćaju školarinu srazmerno upisanom broju ESPB, i naknadu za Donošenje rešenja o produžetku roka za završetak studija)

Student može platiti školarinu na jedan od sledećih načina:

U jednoj rati, celokupan iznos prilikom upisa školske godine;

U dve rate, i to:

– prvu ratu: 30% od celokupnog iznosa školarine, pri upisu školske godine,

– drugu ratu: 70% (preostali deo školarine), najkasnije do 15.12.2022. godine;

Uplate se vrše sa pozivom na broj koji je jedinstven za svakog studenta, koji studenti mogu videti kada se uloguju na studentski servis preko sajta Škole, u skladu sa  Uputstvom  za prijavu na studentske servise i prijavu ispita.

Uplate su vidljive na stanju u roku od dva radna dana  nakon uplate i u tom slučaju nije potrebno dostavljati uplatnice Studentskoj  službi.

 

TERMINI ZA UPIS: od 12.09. zaključno sa 13.10.2022. godine

 

Samofinansirajući studenti koji zadržavaju samofinasirajući status i ne mogu polagati više ni jedan ispit:  12.09.-04.10.2022. godine

Budžetski studenti: 07.10.-13.10. 2022 .godine  po rang listi koja će biti objavljena  05.10.2022.godine (Konačna rang lista).

RADNO VREME STUDENTSKE SLUŽBE  U PERIODU UPISA:  11-14h

Nakon ovih termina, studenti plaćaju naknadu za kašnjenje u skladu sa Cenovnikom.

Studenti koji u toku školske 2021/22 godine ukupno ostvare najmanje 48 ESPB, ispunjavaju uslov da se rangiraju na budžet – upisani školske 2019/20, 2020/21, 2021/22 godine (pogledaj obaveštenje)

Studenti koji u toku školske 2021/22 godine ukupno ostvare manje od 48 ESPB upisuju se u statusu samofinasirajućeg studenta.

24.08.2022. godine Studentska služba