Procedura za pripremu, izradu i odbranu master radova

  1. U okviru primenjeno istraživačkog rada prikazuje se samostalan, praktičan rad studenta kroz primene odgovarajućih metodologija, znanja i veština koje su u funkciji buduće teme master rada;
  2. Student u saradnji s mentorom definiše temu master rada, a uzima se u obzir primenjeno istraživački rad;
  3. Studentska služba potvrđuje da kandidat ispunjava uslove za definisanje teme master rada – na Ispitnoj prijavi za master rad;
  4. Mentor popunjava Obrazac za definisanje teme i zadatka master rada, popunjen obrazac dostavlja studentskoj službi;
  5. Na Nastavno-stručnom veću se usvaja predlog mentora, članova komisije i tema za master rad (popunjen obrazac iz tačke 4);
  6. Rok za izradu master rada je četiri meseca od dana kada je na Nastavno-stručnom veću usvojen predlog mentora, članova komisije i tema za master rad;
  7. Nakon izrade master rada, student se obraća studentskoj službi, koja vrši proveru i potvrđuje da je stekao uslov za predaju i odbranu master rada;
  8. Odbrana master rada se izvodi najranije 7 dana od datuma kada je potvrđeno da je student stekao uslov za predaju i odbranu master rada, a isti rad u tom periodu stoji na uvidu javnosti u prostoriji biblioteke odseka;

NAPOMENA: Prilikom izrade Master rada studentu i mentoru su na raspolaganju raspoložive laboratorije na odseku i akademiji (npr. Laboratorija za konvencionalne i CNC mašine, računarska sala sa licenciranim programom SolidWorks…). U okviru laboratorija student može realizovati primenjeni istraživački rad.

Ispitnu prijavu za master rad možete preuzeti ovde.

NOVI šablon master rada možete preuzeti OVDE.

NOVO uputstvo za pisanje master rada možete preuzeti ovde.