Procedura za pripremu, izradu i odbranu završnih/specijalističkih  radova

  1. Student u saradnji sa mentorom definiše temu završnog/specijalističkog rada;
  2. Studentska služba potvrđuje da kandidat ispunjava uslove za definisanje teme završnog/specijalističkog rada – na Ispitnoj prijavi za završni/specijalistički rad;
  3. Mentor popunjava Obrazac za definisanje teme i zadatka završnog/specijalističkog rada, popunjen obrazac dostavlja studentskoj službi;
  4. Na Nastavno-stručnom veću se usvaja predlog mentora, članova komisije i tema (popunjen obrazac iz tačke 3);
  5. Rok za izradu završnog rada je tri meseca od dana kada je Nastavno-stručno veće usvojilo predlog mentora, članova komisije i temu za završni/specijalistički rad;
  6. Nakon izrade završnog rada, student se obraća studentskoj službi, koja vrši proveru i potvrđuje da je stekao uslov za predaju i odbranu završnog/specijalističkog rada;
  7. Odbrana završnog/specijalističkog rada se izvodi najranije 7 dana od datuma kada je potvrđeno da je kandidat stekao uslov za predaju i odbranu završnog/specijalističkog rada.

NAPOMENA: Prilikom izrade rada studentu i mentoru su na raspolaganju raspoložive laboratorije na odseku i akademiji (npr. Laboratorija za konvencionalne i CNC mašine, računarska sala sa licenciranim programom SolidWorks…). U okviru laboratorija student može izvršiti i praktičnu verifikaciju dobijenih rezultata.

Primer izgleda korice završnog rada možete pogledati ovde.

Šablon za pisanje završnog rada možete preuzeti  ovde.

Ispitnu prijavu za završni rad možete da pogledate ovde.

Ispitnu prijavu za specijalistički rad možete pogledati ovde.