STRUČNA PRAKSA

Detaljne informacije o stručnoj praksi, izdavanju uputa, realizaciji prakse, vođenju dnevnika, ocenjivanju i drugo, dostupne su na Studentskom portalu ATSSB na stranici PRAVILA STUDIRANJA.

Mentori prakse na osnovnim studijama:

Mentori prakse na specijalističkim studijama:

Mentori prakse na master studijama:

Uputstvo za realizaciju Stručne prakse na osnovnim i specijalističkim strukovnim studijama

 1. Dnevnik stručne prakse se može kupiti u skriptarnicama Akademije.
 2. U okviru Dnevnika stručne prakse  se nalazi  Uput za obavljanje stručne prakse  (2 primerka). Uput (1. deo) se popunjava u dogovoru sa mentorom stručne prakse iz Akademije i overava u studentskoj službi na Odseku Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo (2 primerka). Od mentora stručne prakse iz Akademije student preuzima  Program stručne prakse.
 3. U toku obavljanja stručne prakse, student vodi zabeleške u Dnevniku stručne prakse. Dnevnik stručne prakse  se piše po danima sa opisom obavljenih poslova. Stručna praksa  se obavlja u ukupnom trajanju od 90 sati.
 4. Tokom obavljanja Stručne prakse, studenta vodi mentor iz radne organizacije.
 5. Nakon obavljene Stručne prakse:
  • odgovorno lice u organizaciji popunjava i overava POTVRDU o obavljenoj stručnoj praksi  u organizaciji (u okviru  Uputa za obavljanje stručne prakse –  deo).
  • Mentor iz radne organizacije popunjava Anketni list za mentora u organizaciji*.
  • Student popunjava Anketni list za studenta na praksi*.

*Napomena : Anketni list za mentora u organizaciji, kao i  Anketni list za studenta na praksi  se nalaze u okviru  Dnevniku stručne prakse.

6. Nakon obavljene Stručne prakse, student piše  Elaborat stručne prakse  i pri tome koristi zabeleške napravljene u  Dnevniku stručne prakse. Prilikom izrade  Elaborata stručne prakse  student može da se konsultuje sa mentorom stručne prakse iz Akademije.

7. Student prijavljuje Stručnu praksu  u okviru perioda predviđenog za prijavu ispita za određeni ispitni rok.

8. Student usmeno brani obavljenu Stručnu praksu  u okviru ispitnog roka, u terminu predviđenom za  Stručnu praksu. Pri tome, student mentoru iz Akademije dostavlja:

  • popunjen i overen Uput za obavljanje stručne prakse  sa popunjenom i overenom  POTVRDOM o obavljenoj stručnoj praksi  u organizaciji (u okviru  Uputa za obavljanje stručne prakse –  deo).
  • Dnevnik stručne prakse (sa popunjenim  Anketnim listom za mentora u organizaciji  i  Anketnim listom za studenta na praksi).
  • Napisan Elaborat stručne prakse.

Uputstvo za realizaciju Stručne prakse 1 / Stručna praksa 2 na master strukovnim studijama

 1. Prilikom upućivanja studenta na Stručnu praksu 1 / Stručnu praksu 2, potrebno je da student preuzme  Uput za obavljanje stručne prakse  (2 primerka) od mentora stručne prakse iz Akademije, kao i  Program stručne prakse. Uput (1. deo) se popunjava u dogovoru sa mentorom stručne prakse iz Akademije i overava u studentskoj službi na Odseku Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo (2 primerka).
 2. U toku obavljanja stručne prakse, student vodi zabeleške o obavljenim poslovima u formi dnevnika stručne prakse po danima sa opisom obavljenih poslova. Stručna praksa 1 / Stručna praksa 2  se obavlja u ukupnom trajanju od 90 sati.
 3. Tokom obavljanja Stručne prakse 1 / Stručne prakse 2, studenta vodi mentor iz radne organizacije.
 4. Nakon obavljene Stručne prakse 1 / Stručne prakse 2:
  • odgovorno lice u organizaciji popunjava i overava POTVRDU o obavljenoj Stručnoj praksi 1 / Stručnoj praksi 2  u organizaciji (u okviru  Uputa za obavljanje stručne prakse –  deo).
  • Mentor iz radne organizacije popunjava Anketni list za mentora u organizaciji**.
  • Student popunjava Anketni list za studenta na praksi**.

**Napomena : Anketni list za mentora u organizaciji, kao i  Anketni list za studenta na praksi  student preuzima od mentora stručne prakse iz Akademije.

5. Nakon obavljene Stručne prakse, student piše  Elaborat stručne prakse  i pri tome koristi zabeleške napravljene u dnevniku stručne prakse. Prilikom izrade  Elaborata stručne prakse  student može da se konsultuje sa mentorom stručne prakse iz Akademije.

6. Student prijavljuje Stručnu praksu 1 / Stručnu praksu 2  u okviru perioda predviđenog za prijavu ispita za određeni ispitni rok.

7. Student usmeno brani obavljenu Stručnu praksu 1 / Stručnu praksu 2  u okviru ispitnog roka, u terminu predviđenom za  Stručnu praksu 1 / Stručnu praksu 2. Pri tome, student mentoru iz Akademije dostavlja:

 • popunjen i overen Uput za obavljanje stručne prakse  sa popunjenom i overenom  POTVRDOM o obavljenoj stručnoj praksi  u organizaciji (u okviru  Uputa za obavljanje stručne prakse –  deo).
 • Popunjen Anketni list za mentora u organizaciji  i  Anketni list za studenta na praksi.
 • Napisan Elaborat stručne prakse.

Napomena : Dnevnici stručne prakse za Stručnu praksu 1, tj. Stručnu prasku 2  ne mogu da budu isti.